Právny Newsletter 02/2024

Legislatívna správa č. 1

Zábavná pyrotechnika a povinnosti obce v roku 2024

Máte už pripravené znenie nového VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce? Novelou zákona o výbušninách dochádza k ďalšiemu sprísneniu používania tzv. zábavnej pyrotechniky. Národná rada Slovenskej republiky schválila Zákon č. 330/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Uvedená novela pojednáva najmä o spresnení a vymedzení konkrétneho času používania povolených pyrotechnických výrobkov 31. decembra a 1. januára. Taktiež sa doplnila povinnosť banských úradov a obcí informovať obyvateľov o skutočnosti, že vydali súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky na ich území mimo uvedených dní t.j. počas roka. Ustanovuje sa celoročný zákaz používania vybraných pyrotechnických výrobkov z kategórií F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk. Spresňuje sa skutková podstata priestupkov ako aj výška pokuty za porušenie uvedených ustanovení zákona. Ďalej sa na prejedávanie priestupkov podľa § 53 ods. 2 a 4 ustanovuje obec a v blokovom konaní obecná polícia prípadne orgán Policajného zboru. Výnos z pokút je príjmom obce, okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

Legislatívna správa č. 2

◘ Podceňované inštitúty štátnej a minimálnej pomoci poskytovanej obcou: Pozor na porušovanie zákona!

V oblasti právnej regulácie štátnej a minimálnej pomoci obce často nerešpektujú povinnosti, ktoré im ukladá Zákon č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci. Dôvodmi sú nízke právne povedomie o existencii tejto právnej úpravy, zavedenie pomerne nových inštitútov štátnej a minimálnej pomoci od 1. januára 2016 a nutná aplikácia priamo záväzných európskych nariadení, ako prameňov komunitárneho práva. K nerešpektovaniu povinností na úseku štátnej pomoci nabáda najmä spojenie „štátna“ pomoc”, z čoho predstavitelia samosprávy usudzujú, že sa to ich netýka. . Aj napriek tomu, že zákon je platný už niekoľko rokov obce stále ignorujú svoje zákonné povinnosti. 

Čo je štátna a minimálna pomoc a čoho sa týka? 

Pomoc je každé konanie, ktorým podnik získa akúkoľvek hospodársku výhodu, ktorú by nezískal za bežných trhových podmienok, teda bez zásahu verejnej správy. Rozlišujeme pritom priamu pomoc (v peňažnej forme) a nepriamu pomoc (v nepeňažnej forme). Priamou formou pomoci môže byť poskytnutie dotácie, grantu alebo príspevku obcou a nepriama forma pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, napríklad úľava na dani alebo penále.

Nepriamou pomocou podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o štátnej pomoci môže byť aj predaj nehnuteľného majetku obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena!

Praktický príklad: Obec neprevedie vlastníctvo majetku obce za cenu podľa znaleckého posudku (napr. 300 000 €) a bude postupovať prevodom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a takto predá podniku majetok za cenu 200 000 €. V tomto elementárnom prípade, ak by boli naplnené pojmové znaky štátnej pomoci podľa tzv. testu pomoci, tak by obec poskytovala podniku pomoc podľa zákona o štátnej pomoci vo výške 100 000 €.

Legislatívna správa č. 3

◘ Stále aktuálne: Vyvlastňovanie pozemkov pod cestami

Nezabúdajte, že s účinnosťou od 01. 06. 2021 sa zákonom č. 149/2021 Z. z. do zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vkladá nový § 24h, podľa ktorého pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať do 31. decembra 2030. Ide teda o totožnú úpravu, aká platila od 1. 12. 2013. Došlo ňou fakticky k predĺženiu možnosti požiadať o vyvlastnenie pozemkov pod existujúcimi pozemnými komunikáciami (nielen samospráv, ale aj štátu) do 31. 12. 2030.