Právny Newsletter 01/2024

Legislatívna správa č. 1

Zmeny v slovenskom stavebnom práve – zákon o územnom plánovaní.
Nový zákon č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní nadobudol účinnosť od 1.4.2024.

Nový zákon mení nasledovné :

 • elektronizáciu
 • digitálny územný plán
 • územný plán mikroregiónu
 • regulatívy
 • vytvárajú sa nové typy územných plánov a to – územný plán mikroregiońu,;spoločný územný plán viacerých obcí;
 • ustanovenia zákona o územnom plánovaní o opatreniach proti nečinnosti vo veciach vydávania
  záväzného stanoviska predstavuje ustanovenie, ktoré sa posúva s účinnosťou od 1.4.2025
 • medzi najzávažnejšie inštitúty , ktoré sa prelínajú so stavebným zákonom, patrí inštitút záväzného
  stanoviska orgánu územného plánovania

 

Digitálny územný plán

Územné plánovanie bude originálnou kompetenciou samospráv, samosprávy budú rozhodovať o tom, aká
bude funkcia daného územia aj akú infraštruktúru je k tomu potrebné pripraviť. Zavádzať sa bude
jednotná metodika. Papierové územné plány budú pri tom nahradené digitálnymi územnými plánmi. Táto
povinnosť nahradiť papierovú podobu do digitálnej je stanovená do 31.3.2032.


Územný plán mikroregiónu

Nový zákon prináša nový typ územno-plánovacej dokumentácie – územný plán mikroregiónu. Bude
zohľadňovať osobitné potreby rozvoja špecifických regiónov Slovenska a bude obstarávaný
samosprávnymi krajmi po dohode s dotknutými obcami.


Regulatívy

Základné povinné priestorové regulatívy budú tvoriť regulatívy zastavanosti alebo regulatívy podlažných
plôch, regulatívy výšky zástavby, regulatívy vegetačných plôch a regulatívy verejných priestorov.


( Zdroj : Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky )

 
 

Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica

Legislatívna správa č. 2

◘ Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon účinný od 1.4.2024) 
zavádza a mení najvýznamnejšie inštitúty:
 • jednointegrované konanie – hlavná stavba pohltí vedľajšie
 • rozšírenie možnosti spojiť územné konanie so stavebným pre široký okruh stavieb
 • inštitút preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie
 • vydanie záväzného stanoviska obce ako orgánu územného plánovania a fikciu súhlasu,
 • osobitný postup pre preskúmanie spôsobilosti stavieb na užívanie.
 • Odstráni sa tým administratívna záťaž konajúcim orgánom, stavebníkom a v neposlednom rade aj verejnosti.

 

Spojenie územného a stavebného konania

Novelou sa rozširuje možnosť spojiť územné konanie so stavebným konaním pre iné ako doteraz určený
okruh stavieb, za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny alebo
zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania.

Fikcia súhlasu
Doposiaľ sme v praxi na záväzné stanovisko obce k povoleniu stavby mohli čakať aj roky.
Teraz bude mať obec lehotu na vydanie stanoviska 60 dní alebo 90 dní v závislosti od charakteru stavby.
Ak sa obec v tejto lehote nevyjadrí, nastúpi fikcia súhlasu – bude sa mať za tok, že navrhovaná stavba je
v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Čierne stavby
Na žiadosť vlastníka stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním,
ak stavebník preukáže splnenie stanovených podmienok, vydá stavebný úrad rozhodnutie o spôsobilosti
stavby na jej užívanie. Takéto rozhodnutie má účinky kolaudačného rozhodnutia.

Novelizovaný Stavebný zákon počíta s režimami dodatočnej kolaudácie čiernych stavieb.

  • stavby postavené pred 1. októbrom 1976 – tie sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby
   postavené v súlade s platnými predpismi, pričom § 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z.z. je naďalej účinný;

 

  • stavby postavené po 1. októbri 1976 do 31. decembra 1989 – tie sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade so zákonom, ak spĺňajú dve podmienky
   • sa nepretržite využívajú na svoj účel a
   • vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená, alebo má iné právo k pozemku, alebo má iné právo k pozemku na ktorom je stavba postavená;

 

 • stavby, ak ide o stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia, alebo stavbu užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb., postavené od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, za zákonom stanovených podmienok.

   


  ( Zdroj : Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)

   

  Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica

   

Legislatívna správa č. 3

◘ Návrh vyhlášky MV SR ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky č. 531/2008 Z.z.

Táto je v legislatívnom návrhu pod značkou PI-2024/84 a navrhuje sa navýšenie sumy paušálnych trovpriestupkového konania vzhľadom na narastajúcu infláciu od roku 2006 do roku 2024. Navrhuje sa upraviť paušálna suma trov priestupkového konania. 

Uvedená skutočnosť bude mať praktický dosah na priestupkové konanie, ktoré spadajú pod kompetencie obce.

( zdroj : Slov-lex-sk)

Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica

Legislatívna správa č. 4

◘Novelu zákona o Verejnom obstarávaní zákon č. 343/2015 Z.z. – schválený vládny návrh.

V stručnosti

 • novela zákona o verejnom obstarávaní mení limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania.

Zvyšuje sa limit v ktorom verejný obstarávateľ môže mimo zákona nakúpiť tovary, služby a stavebné
práce z doterajších 10.000,- Eur na 50.000,- Eur.


Legislatívny zámer sa sústreďuje na vyslovene na nevyhnutné kritériá stanovené EÚ. Novela zákona
o VO navyšuje limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať
námietky z doterajších 800.000,- na 1,5 mil. Eur. Uvedené zvýšené limity budú predstavovať zrýchlenie
procesu
obstarávania pri stavebných zákazkách do 1,5 mil. Eur a pri tovaroch a službách nad 221.000,-
Eur.


Po novele, ktorá bude mať dosah aj na ukladanie pokút podľa závažnosti prípadného porušenia od 0,1 až
5 % zmluvnej ceny, alebo súčtu zmluvných cien.

 

( zdroj Úrad vlády SR)