Právny Newsletter 01/2023

Legislatívna správa č. 1

◘ Návrh zákona č. 2/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto novelizáciou došlo ku zmenám v:

  • 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv,
  • 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 

Jedným z cieľov  zákona je rozšíriť právnu ochranu pôdy a regulovať povinnosti majiteľov a užívateľov pôdy. Zavádza tak nový druh pozemku – ostatné poľnohospodárske plochy, ktorý umožní rozlíšiť platenie miestnych daní za ostatné plochy využívané komerčne a v súvislosti s poľnohospodárstvom. Zároveň z hľadiska dosahu pre vaše kompetencie dochádza k úprave ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2023, k úprave základu dane z pozemkov pre ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo ich účel je spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom, potom  je hodnota pozemku  bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v metroch štvorcových (m2) a hodnoty za m2 uvedenej v prílohe č.1 pre ornú pôdu..

Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica

Legislatívna správa č. 2

◘ Novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to novela č. 294/2023 účinná od 1.8.2023.

Cieľom návrhu je pre samosprávu umožniť v prípade predĺženia možnosť oddĺženia samosprávy, ak sa počas nútenej správy nepodarí dlhy uspokojiť v celom rozsahu. Ide o reakciu na prax, ktorá je v legislatívnej úprave nevyhovujúca. Návrh zákona ponúka riešenie pre oddĺženie samosprávy, aby sa po uplynutí v zákone predpokladanej lehoty zbavili svojich dlhov. Podmienkou zbavenia sa dlhu je, že počas 15 rokov v nútenej správe obec spláca toľko, koľko jej umožňuje jej rozpočet. Po uplynutí uvedenej lehoty sa vo zvyšnej časti stávajú dlhy nevymáhateľné.

Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica

Legislatívna správa č. 3

◘ Zákon č. 278/2023 Z.z.  ktorým dochádza k novelizácii zákona o miestnych daniach s účinnosťou od 1.11.2023.

Táto novela predstavuje zmenu v poskytovaní elektronických služieb poskytovaných obcou. Upravuje sa tak zmena poskytovaných elektronických služieb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Novelizácia teda zavádza dve nové služby, a to:

  1. zasielanie oznámenia o výške dane alebo poplatku
  2. predvyplnené priznanie k dani z nehnuteľnosti
 

1.1 Zasielanie o výške dane alebo poplatku

Obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku zaslať oznámenie o výške dane, ktorá môže byť určená aj v splátkach, ako aj o výške miestneho poplatku alebo o výške preddavku a lehote na úhradu.

Pri nezaplatení dane  alebo splátky dane, poplatku, splátky poplatku, preddavku na poplatok alebo sumy preddavku na poplatok v lehote určenej v oznámení podľa prvej vety,  obec rozhodnutím  vyrúbi daň alebo poplatok a doručí toto rozhodnutie podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), teda ako klasickú poštovú zásielku.

Toto riešenie umožní elektronickú komunikáciu tým daňovým subjektom, ktoré nemusia a nechcú používať elektronickú schránku (slovensko.sk) ani prijímať poštové zásielky do vlastných rúk.

Nezaplatenie podľa oznámenia nie je správnym deliktom podľa daňového poriadku.

Daň, poplatok alebo preddavok na poplatok uhradené v lehote uvedenej v oznámení sa považujú za právoplatne vyrubené dňom ich zaplatenia.

Proti uvedenému oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky (§98b ods. 3 a 4 zákona o miestnych daniach).

Uvedené oznámenie obec zasiela:

  1. na e-mailovú adresu určenú daňovým subjektom so súhlasom o zaslaní oznámenia,

 alebo

  1. prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu.
 

2.1.Predvyplnené priznanie dani z nehnuteľnosti

 – toto doručuje obec podľa daňového poriadku,  teda klasickou poštovou zásielkou.

Toto ustanovenie zákona o miestnych daniach sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie v roku 2025, ak je elektronická služba obce neintegrovaná na informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (§ 102 ods.2).

Záver prakticky pre tento súhrn predstavuje, že obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o :

  • elektronickej komunikácii,
  • poskytovaní elektronických služieb, najmä úpravou:
 

„určí či bude zasielať oznámenia, podrobnosti o zasielaní týchto oznámení, podrobnosti o zasielaní oznámení“.

Text pripravila: Advokátska kancelária – JUDr. Peter Ďurica