JUDr. PETER ĎURICA

váš advokát vo všetkých životných situáciach

O mne

Advokátska kancelária sídli vo vlastných priestoroch v centre okresného mesta, kde sa klientom snaží poskytnúť diskrétne a komfortné služby. Služby poskytujeme aj v tímovej práci v spolupráci s externými odborníkmi v oblasti bezpečnostných služieb, insolvenčného a správneho práva.


Vypracovanie listín

Kompletný právny servis pre vypracovanie zmlúv, žalôb, zakladajúcich listín, návrhov, podaní, ... .

Zastupovanie pred súdom

Poskytneme Vám naše najlepšie služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného a pracovného práva.

Poradenstvo

U nás znamená. Poskytovať moderné, dostupné poradenstvo zohľadňujúce dobu, ktorú žijeme v snahe byť flexibilný a zrozumiteľný v komunikácii s klientom.

Zákony a dane

Viete čo je daňová optimalizácia? jednoducho povedané, keď viete ako, tak platíte dane nižšie alebo aj žiadne.

Firmy a spoločnosti


Ponúkame Vám komplexné služby pri zakladaní obchodných spoločností. S úradmi verejnej správy komunikujeme elektronicky s využitím Zaručeného elektronického podpisu. To Vám prináša množstvo výhod.

pre firmy a organizácie


Pre registráciu partnerov verejného sektora alebo upomíniacie konanie, nech sa pačí kontaktujte nás prostredníctvom tohoto formulára.

Registrácia partnera verejného sektora

Od januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon č. 315/2016 Z.z. , obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané vo osobitnom registri partnerov verejného sektora.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát.

Advokátska kancelária je plne pripravená poskytnúť Vám službu, súvisiacu so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Upomínacie konanie

Od 1. februára 2017 sa do života dostala plnohodnotná elektronická alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Tento právny režim bol zavedený nadobudnutím účinnosti zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. Výhodou je polovičná výška súdneho poplatku a rýchlosť konania.

Kontaktný formulár


Právne oblasti a služby


Obchodné spoločnosti

 • založenie obchodnej spoločnosti, prípadne organizačnej zložky,
 • zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra,
 • likvidácia obchodných spoločností,
 • fúzie a akvizície ( príprava podkladov pri predaji a prevzatí podniku),
 • kompletnú bežnú agendu obchodných spoločností.

Občianské a rodinné právo

 • vypracovanie zmlúv najmä kúpno-predajných a nájomných,
 • zastupovanie klientov v súdnom konaní, ako aj mimosúdnych konaniach,
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch , vypracovanie výpovedí,
 • uplatňovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov,
 • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní.

Trestné právo

 • vypracovanie podaní a zastupovanie na jednotlivých úkonoch trestného konania,
 • iniciovanie zmieru a zastupovanie poškodených a uplatňovanie ich práv v adhéznom konaní,
 • konzultáciu s klientmi v jednotlivých fázach trestného konania.

Vymáhanie a exekúcie

 • služby spojené s lustráciou potenciálneho partnera v obchodnom vzťahu – jeho bonitu a prípadnú schopnosť splácať záväzky,
 • správu pohľadávok,
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu,
 • vymáhanie pohľadávok v konkurznom konaní,
 • vypracovanie námietok proti uzneseniu o začatí exekúcie,
 • vypracovanie návrhu na odklad výkonu exekúcie a návrhov na zastavenie exekúcie,
 • konzultácie a poskytovanie procesných prostriedkov pre účastníkov exekučného konania,
 • ochranu spotrebiteľov v exekučnom konaní.

Komunálne právo

 • služby spojené s analýzou a prípravou noriem vydaných samosprávou, vypracovanie stanovísk a postupov v konaní po proteste prokurátora,
 • vypracovanie návrhov a stanovísk a zastupovanie obce v súdnych a iných konaniach pred orgánmi verejnej moci,
 • správu a vymáhanie pohľadávok samosprávy,
 • poskytovanie služieb sprostredkovaných samosprávou pre obyvateľov obce,
 • poradenské služby v oblasti verejného obstarávania.

Právo k nehnuteľnostiam

 • právne posúdenie vzťahov k nehnuteľnostiam,
 • poradenstvo pri vypracovaní návrhov na zriadenie vecných bremien a záložných práv,
 • uplatnenie dispozičných práv k nehnuteľnostiam,
 • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní a pri uplatňovaní ich práv vo vzťahu k nehnuteľnostiam.

Obhajoba


V oblasti trestného práva je víziou služby klientovi poskytnúť efektívnu pomoc pri obhajobe so zameraním aj na aktívnu obhajobu s využitím prostriedkov umožňujúcim viesť kontradiktórnu obhajobu aj v spolupráci s detektívnou kanceláriou.

Služba online: Ste obvinený, podozrivý z trestnej činnosti alebo obžalovaný ?

 • Vedeli ste a boli poučený na právo obhajobu ?
 • Nemáte prostriedky na obhajcu a čo s tým ?
 • Boli ste poškodený v trestnom konaní a máte obavy s nestranným prístupom polície ?
 • Poznáte svoje práva v trestnom konaní ?
 • Predvolala Vás polícia ?
Kontaktujte nás

Kde nás nájdete


Centrála


 • SNP 711/25, Veľký Krtíš
  0905 867 569
  0907 550 831 office
  Po - Pia: 8:00 do 15:00

Kontaktujte nás


Prostredníctvom formulára nás možete ihneď kontaktovať, správa sa objaví na našich počítačoch.