Právny newsletter 02/2024

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– Zábavná pyrotechnika a
povinnosti obce v roku 2024
– Podceňované inštitúty štátnej a
minimálnej pomoci poskytovanej
obcou
– Vyvlastňovanie
pozemkov pod cestami

Právny newsletter 01/2024

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– nového zákona č.200/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2024.,
– novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon účinný od 1.4.2024)
– návrhu vyhlášky MV SR ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z., ktorou sa
ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky č. 531/2008
Z.z.

Právny newsletter 01/2023

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– návrhu zákona č.2/2023 Z.z.,
– novely č. 294/2023 účinnej od 1.8.2023.
– zákona č. 278/2023 Z.z.