Právny newsletter 01/2024

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– nového zákona č.200/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2024.,
– novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon účinný od 1.4.2024)
– návrhu vyhlášky MV SR ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z., ktorou sa
ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky č. 531/2008
Z.z.

Právny newsletter 01/2023

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– návrhu zákona č.2/2023 Z.z.,
– novely č. 294/2023 účinnej od 1.8.2023.
– zákona č. 278/2023 Z.z.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť S Ručením Obmedzeným S.r.o. je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Spoločníci ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. Základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. S.r.o. je spoločnosťou, ktorá je podnikateľským subjektom typickým pre nižšie alebo stredne náročné kapitálové […]